האגודה הישראלית למנחי הורים

תקנון

1. שם: האגודה הישראלית למנחי הורים

2. כתובת המשרד: המשכן של ההתאגדות לחינוך מבוגרים- מתנ"ס יהוד מונסון

3. מטרות האיגוד:
א. קידום תחום הנחיית הורים בישראל
ב. קידום רמתם המקצועית של העוסקים בהנחיית הורים בשדה.
ג. העלאת המודעות הציבורית לגבי תחום הנחיית הורים מקצועית.
ד. שמירה על האתיקה המקצועית.
ה. קיום קשר ומגע עם מוסדות בארץ ובחו"ל.

4. פעילות האיגוד
4.1 פעילות מקצועית:
א-ליזום, לארגן, לבצע ולנהל כנסים, השתלמויות, ימי עיון והדרכה בנושא הנחיית הורים לחברים באיגוד ולאחרים העוסקים בתחום זה.
ב-לעודד מחקר ועיון בתחום הנחיית הורים.
ג-לעודד פרסומים מקצועיים.
ד-לבצע כל פעולה אחרת, העשויה, לדעת הוועד, לקדם את המטרות כפי שצוין בסעיף 3, כגון הוצאת כתב-עת/ביטאון לחברים ועוד.
4.2 פעילות ארגונית:
א-מעורבות בחקיקה ובפעילות ציבורית נוספת בתחום הנחיית הורים.
ב-גיוס תרומות ותמיכה כספית אחרת, כמו גם קבלת עיזבונות, וכל זאת לצורך מימוש מטרות האיגוד.

5. מעמדו המשפטי של האיגוד:
מוסכם על כל הצדדים, כי במשך השנתיים הראשונות להקמת האיגוד, פלטפורמת העבודה תהייה במסגרת ההתאגדות לחינוך מבוגרים לרבות היבטים משפטיים , תקציביים, ארגוניים ושיווקיים של פעילות האיגוד.
אחרי שנתיים משותפות תבחן צורת המשך העבודה כולל בחינה של היבטים משפטיים במסגרת ההתאגדות. תקופת הניסיון נקבעה מיום י"ד ניסן תשע"ט עד א' תשרי תשפ"ב.

6. חברות באיגוד:
6.1 חברות באיגוד מהווה תמיכה בחזון ו/או מטרות האיגוד.
6.2 חבר באיגוד שמילא טפסי הצטרפות אשר אושרו על-ידי הוועד יהיה חבר האיגוד עם הקמתו.
6.3 חבר באיגוד יכול להיות אחד מהבאים:
מוסמך בתוכנית להכשרת מנחים מוכרת ע"י משרד החינוך.
איש מקצוע מוסמך ובעל ניסיון מעשי בהדרכה מתאימה מתחומים העוסקים בהורות.
6.4 המבקש להתקבל לאיגוד יגיש לוועדה את הטפסים והאישורים הרלוונטיים.
6.5 -ההחלטה בדבר קבלת המבקש להתקבל כחבר באיגוד או אי קבלתו נתונה לשיקול דעתו הבלעדית של הוועד ולפי המלצתה של ועדת חברות ואתיקה.
6.6 חברות באיגוד הינה על תנאי תשלום דמי חבר שנתיים לאיגוד, כאשר לוועד האיגוד נשמרת הזכות לתת פטור מתשלום במקרים חריגים.
6.7 -ועד האיגוד רשאי להעניק חברות כבוד באיגוד למי שתרמו תרומה משמעותית בנושא הנחיית הורים.

7. זכויות וחובות חברי האיגוד
:
7.1 חבר באיגוד רשאי להשתתף בפעילויות של האיגוד בתשלום מופחת, להינות משירותיה, להצביע בכל אסיפה כללית (יהיה לו קול אחד בכל הצבעה) ולהיבחר לוועד האיגוד.
7.2 חבר יכול להיבחר לוועד לאחר שנה אחת של חברות באיגוד.
7.3 הוועד רשאי לקבוע דמי חבר (יודיע לחברים בעוד מועד). תשלומם יהיה חובה על החברים. מי שלא ישלם חברות לאורך שנה לא יהיה זכאי להשתתף בבחירות של הוועד ולהינות מזכויות חברי האיגוד.
7.4 על כל חבר למלא אחר תקנון האיגוד והחלטותיו, עליו לדאוג לקידום האיגוד ולנהוג לפי כללי האתיקה המקצועית.

8.פקיעת חברות-

8.1 החברות באיגוד פוקעת:
א עם פרישת חבר מהאיגוד. הודעת פרישה בכתב תינתן 20 יום מראש.
ב. החבר לא שילם את דמי החבר השנתיים.
ג. הוצאת החבר מן האיגוד.
ד. בכל מקרה, לא תתבצע הוצאה של חבר מהאיגוד, אלא אם ניתנה לו הודעה על כך 30 יום מראש.
8.2 הוצאה מן האיגוד:
א הוועד רשאי להחליט על הוצאת חבר מן האיגוד באחד התנאים הבאים:
ב החבר פועל בניגוד למטרות האיגוד.
ג החבר עבר על כללי האתיקה המקצועית או הורשע בבית המשפט על עבירה שיש בה קלון.
8.3 לא יציע הוועד להוציא חבר מן האיגוד אלא לאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניו ונתן לו זמן סביר לתיקון הטעות.

9.
 מוסדות האיגוד
9.1 האספה הכללית.
א-האספה הכללית הינה המוסד העליון של האיגוד.
ב-מועד ומיקום של האספה הכללית יקבע בידי הוועד ובלבד שתתכנס לפחות פעם אחת בשנה.
ג-האספה תכונס על ידי הוועד, תוך ציון יום, שעה וסדר יום של האספה לפחות 14 ימים מראש. לאספה יוזמנו כל חברי האיגוד.
ד-זכות ההצבעה באספה מוקנית לחברים ששילמו את דמי החבר לפי התקנון.
ה-אספה כללית לא תפתח אם לא נכחו בה לפחות 25% ממספר חברי האיגוד, היה מנין זה נוכח בפתיחת האספה, רשאית היא להתחיל בדיונים ולקבל החלטות אף אם פוחת מספר הנוכחים.
ו-לא התכנס המניין האמור, תוך חצי שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, תתקיים אספת החברים יהיה מספר הנוכחים אשר יהיה, ובמועד השני היא תהייה חוקית בכל מניין שהוא.
ז-אספה כללית רגילה תשמע דו"ח על פעולות הוועד וועדת הביקורת, דו"ח על מצבה הכספי שהגיש לה הוועד ותחליט על אישורם.
ח-ועד האיגוד רשאי לזמן בכל אספה כללית שלא מן המניין ועליו לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת, של הגוף המבקר, או של 10%מכלל חברי האיגוד.
ט-לא כינס הוועד את האספה הכללית שנדרשה כדין, תוך 21 ימים מיום הדרישה לפי סעיף קטן ח' לעיל, רשאים הדורשים לכנס אותה בעצמם ובלבד שהאספה תתקיים בתוך 3 חודשים מיום הדרישה כאמור. האספה תכונס ככל האפשר באותו האופן שבו מכונסות אספות בידי הוועד.
י– כונסה האספה כאמור בסעיף קטן ט' לעיל, תכסה האיגוד את ההוצאות הסבירות.
יא– האספה הכללית בוחרת יו"ר האספה, המנחה את כל מהלך האספה, ומזכיר אשר ינהל את פרוטוקול האספה.
יב– בחירות לוועד האיגוד יתקיימו לפחות אחת לשלוש שנים, בטספה הכללית או באמצעות הדואר האלקטרוני. ועדת הבחירות (ועדה אד הוק של 3 חברים מהאיגוד) תהייה אחראית על קיום הבחירות.
יג– ההחלטות בדבר שינוי התקנון, השם והמטרות, אישור הדו"ח הכספי ופירוק האיגוד מרצון יתקבלו אך ורק באספה כללית.
יד-אם ועד האיגוד החליט לקיים את הבחירות באספה כללית, אזי הצבעת בעלי זכות הבחירה תתקיים בהרמת יד. הצבעה חשאית תיערך לפי דרישת 20% מבעלי זכות ההצבעה הנוכחים באספה.
טו– החלטות האספה הכללית תתקבלנה ברוב קולות רגיל של המצביעים. אם יתקיים שוויון, יכריע קולו של יו"ר האספה.
טז– החלטות בעניין שינוי תקנון האספה או פירוקה תתקבלנה ברוב של שני שליש ממשתתפי ההצבעה.
9.2 הוועד
א. מספר חברי הוועד, כולל יו"ר לא יפחת מ-5 חברים.
ב. הוועד יכהן מעת היבחרו ועד שיבחר ועד חדש.
ג. חבר ועד יכול להיבחר עד לשתי תקופות כהונה רצופות.
ד. יו"ר יוכל ייבחר לאחר שהיה חבר ועד במשך תקופות כהונה אחת לפחות..
ה. יו"ר יוכל להיבחר לשתי תקופות כהונה רצופות בלבד.
ו. ועד האיגוד מנהל ומכוון את ענייני האיגוד. חותם על חוזים ופועל לקידום הנחיית הורים בישראל. הוועד יכין אחת לשנה דו"ח מאזן דין וחשבון על הכנסות האיגוד והוצאותיו (להלן הדו"ח הכספי), בכל שנת מס, אשר יכלול פירוט מלא כנדרש בחוק העמותות. הדו"ח הכספי יוגש לוועדת הביקורת לא פחות משבועיים לפני יום האספה הכללית ויובא בפני האספה הכללית לאישורה.
ז. ישיבות ועד האיגוד תתקיימנה לפחות פעם בחודשיים, החלטות תתקבלנה ברוב קולות.
ח. הוועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.
ט. הוועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם האיגוד על מסמכים שיחייבו אותו לבצע בשמו, פעולות שהן בתחום סמכותו.
י. חבר ועד יכול להתפטר בכל עת מכהונתו ע"י הודעה בכתב לוועד.
יא. התפנה מקומו של חבר הוועד, רשאי הוועד למנות חבר חדש, שיקבל את מירב הקולות לאחר החבר האחרון שנבחר, לפי רשימת המועמדים בבחירות האחרונות.
יב. לא יכהן כחבר ועד מי שאינו חבר האיגוד במשך שנה לפחות, או מי שמשרת את האיגוד בשכר.
9.3 המבקר
א. ועדת הביקורת של האיגוד תורכב מ-2 חברים לפחות. ועדת הביקורת תיבחר באספה הכללית הרגילה.
ב. תפקידה של ועדת הביקורת לבקר את פעולות ועד האיגוד והוועדות השונות. ועדת הביקורת מוסרת דו"ח באספה הכללית של האיגוד.
ג. בחירות לוועדת הביקורת יתקיימו לפחות אחת לשלוש שנים, באספה כללית או באמצעות הדואר האלקטרוני.
9.4 ועדת החברות ואתיקה
א. ועדת חברות ואתיקה מקצועית תיבחר ע"י ועד האיגוד ויכהנו בה שלושה חברים.
ב. אחרי שתתקבל פנייה על הפרת האתיקה המקצועית של חבר האיגוד, הוועדה תמליץ בפני ועד האיגוד, שיהיה הפוסק הסופי, גם בענייני ערעור.
ג. תפקיד הוועדה הוא לקבוע את קבלת המועמד לחברות באיגוד.

10. רווחים ונכסים
א. נכסי האיגוד משמשים אך ורק למטרותיו וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין חבריו אסורה.

11. שינוי תקנון
א. הצעה לשינוי תקנון תובא לדיון בפני האספה הכללית ותישלח עם הזמנה לאספה.
ב. תקנון האיגוד ישונה בהחלטת אספה כללית ברוב של שני שליש הקולות הבאים להצביע באותה אספה.

12. פירוק האיגוד
א. החלטה על פירוק האיגוד תתקבל בהצבעה גלויה של האספה הכללית ברוב של לפחות שני שליש המצביעים.
ב. לאחר שנפרעו חובותיו במלואם יועברו הנכסים שנשארו לידי מוסד ציבורי לפי החלטת האספה ולא יחולקו בין חבריו

דילוג לתוכן