האגודה הישראלית למנחי הורים

הכשרה מקצועית - רציונל ומבנה

הספרות הדנה במקצוע והתמקצעות מציינת שהכשרה מקצועית ייעודת תפקיד היא תבחין מהותי למקצועיות (רייצר 1972). הכשרה מקצועית היא האמצעי לפיתוח ממקצועיות והיא הכלי להכשרת בעל התפקיד לתפקידו.

בתחום הנחיית הורים ומשפחה תפקידו של המנחה הוא, כאמור, לגדל, להצמיח ולחולל תהליכי העצמה אצל בעל תפקיד אחר – המבוגר בעל התפקיד המשפחתי.

מתווה ההכשרה לתפקיד מנחה הורים ומשפחה מבוסס על תיאוריית התפקיד והסיוע לבעל התפקיד של קפלן (1970).

בתיאוריה זו מובא הרציונל והמבנה של הכשרה לתפקיד.

קפלן מציין שהכשרת בעל תפקיד לתפקידו צריכה לכלול את שלושת עולמות הדעת של התפקיד:

עולם הידע הרלבנטי, עולם הכישורים והמיומנויות התפקידיות ועולם המודעות האישית-תפקידית.

הרציונל עוסק אם כן ב- מה; איך ומי של התפקיד והוא מסמן את עולמות התוכן בהם עוסקת ההכשרה.

פיתוח אוריינות משפחתית, חוסן ומנהיגות מחייבים בעלות על ידע רלבנטי ועל אמצעים להנחלתו. כמו כן היא מחייבת התמצאות בתרחישי גדילה והתפתחות, יכולת לחולל אותם ולפתח באמצעותם תהליכי העצמה.

מבנה ההכשרה צריך לתמוך ביעדי התפקיד משימות התחום ואתגריו.

עליו לאפשר למתכשר לרכוש ידע תיאורטי וידע מעשי שיסייעו לו לממש את תפקידו, למלא את המשימות ולהתמודד עם האתגרים.

רציונל ההכשרה מכתיב מבנה רב שלבי מתפתח הבנוי נדבך על נדבך. הוא מחייב למידה תיאורטית עיונית בצד למידה – התנסותית ביצועית וחוויתית-התפתחותית.

כמו כן הוא מחייב מסגרת הכשרה מכילה, תומכת ומאפשרת המסוגלת לפתח ולהעצים את יכולות המנחה עצמו. למעשה מכתיב הרציונל תכני הכשרה, הכשרה ותהליכי הכשרה דומים מאוד לאלו שאמור המנחה לחולל בקרב מונחיו.

לכן מתבססת ההכשרה על שלושה מוטיבים מרכזיים:

למידה – ללמוד על – הורות, משפחה, אוריינות, מנהיגות וכד'.
בו זמנית , חוויה – לחוות אותם ורכישה –לרכוש מיומנויות להנחיל ולתפעל אותם.

ההכשרה היוצרת – תוכן ותהליך

לפיכך תוכנית הכשרת מנחים להורים כוללת כיום תכנים ותהליכים והם שלובים זה בזה. תוכניות ההכשרה שונות אחת מרעותה בהדגשים התוכניים והתהליכיים וביחס שהן מקיימות בין תוכן לתהליך.

כמו בכל תהליך של התפתחות, שינוי ולמידה על מחולל התהליך, המנחה, להכיר ולדעת את עולמות התוכן אותם הוא רוצה להנחיל ועליהם הוא מבסס את עבודתו. אך בכך אין די, עליו להכיר את דרכי הלמידה וההתפתחות של מונחיו ולהפעיל בהתאם לכך דרכי הוראה תואמות ותהליכי העצמה הולמים.

לפיכך על מנחה הורים ומשפחה להכיר ולדעת נושאים ותכנים בפסיכולוגיה של הילד והמבוגר ובדרכי חינוך וגידול ילדים, עליו להתמצא בנושאי משפחה וחברה ומערכות חברתיות מורכבות.

כמו כן עליו להכיר דרכי הנחיה ולהיות בעל כשירויות הנחיה ותקשורת במסגרות מגוונות ובעיקר במסגרת קבוצת למידה – חוויתית.

עיקר לכל אלה – על המנחה לדעת ולהכיר את עצמו ואת יכולותיו וחסרונותיו ביצירת קשר עם הזולת ובהעברת מסרים חיוביים ותומכים.

כדי לפתח את איש המקצוע – פותח על יסודות הרציונל והמבנה הרלבנטיים ותקנון תוכניות הכשרה למנחי מבוגרים.

בתחומי הורים ומשפחה, התקנון מציין את מרכיבי התוכנית – עיוני ומעשי, את תכני התוכנית ומסגרתה.

תוכנית הכשרה בנויה ממרכיב עיוני ומרכיב מעשי, כמפורט להלן.

המרכיב העיוני

המרכיב העיוני כולל:
פרקים בפסיכולוגיה התפתחותית של הפרט (מהתפתחות העובר ועד פסיכולוגיה של הזקן) וכולל סוגיות בפסיכופתולוגיה.

לימודי משפחה: דינמיקה של המשפחה בגישה מערכתית, יחסים בין בני זוג, הורות במעגל החיים, רב דוריות במשפחה, יחסים בין המשפחה וקהילה, ומאפייני המשפחה בעדות שונות בישראל.
לימודי קבוצה: תיאוריה, תהליכים קבוצתיים והתנסות כחבר בקבוצה וכמנחה עמיתים.
גישות ייחודיות להנחיית מבוגרים ויישומן האפשרי בעבודה קבוצתית עם מבוגרים – תוך התמחות בלפחות אחת מהגישות המנויות להלן: אדלריאנית, תקשורתית, הומניסטית, דינמית, ביהביוריסטית, קוגניטיבית, ואחרת.
מודעות עצמית.

דרישות הלמידה:
1. בכל קורס נדרשת הערכת הלומד באמצעות: מבחן או תרגיל.
2. כל לומד נדרש לכתוב עבודה סמינריונית או עבודת גמר ברמה המקבילה לדרישות תואר ראשון.

המרכיב המעשי

עבודה מעשית מודרכת בתחום ההתמחות של התוכנית. הדרכה על העבודה המעשית תינתן בקבוצות קטנות, בהתאם לאופי העבודה וצרכי המשתלם.

תוכנית להכשרה רשאית להוסיף, כלימודי רשות, נושאים בהתאם לתחום התמחותה ו/או למגזר האוכלוסין אליו היא מיועדת.

להלן פירוט של לימודי החובה בכל תוכנית.

זהו היום הכלי המרכזי לפיתוח מקצועיות בהנחיית הורים ומשפחה.

דילוג לתוכן