האגודה הישראלית למנחי הורים

אתיקה

מחברי קוד האתיקה וחברי ועדת האתיקה לשנים 2020-2023
ד"ר דימונה יניב – המכללה האקדמית לחינוך דוד ילין
ד"ר מיכאל קיפניס – ראש מרכז "מאיה" – מרכז חינוך ארצי למשפחה במעבר בין תרבותי במכללת סמינר הקיבוצים
טל נחום – מרכז י.נ.ר

 

מבוא

האגודה הישראלית למנחי הורים הוא ארגון מקצועי, חינוכי וקהילתי. ייעודה לאגד תחת קורת גג אחת מנחי הורים מוסמכים ובכך לקדם, לטפח ולתמוך בהתפתחות התפקוד ההורי לאורך החיים.
מנחי ההורים ייזמו ויובילו תהליכים המסייעים לקידום צמיחה רגשית תוך-אישית ובין-אישית של כלל ההורים. זאת, מתוך כבוד לייחודיות של כל הורה, ומתוך ראיית השונות והרב-תרבותיות הקיימת בחברה.
קוד האתיקה של האגודה הישראלית למנחי ההורים הוא מסמך המבטא את מערכת הערכים המקצועיים וכללי התנהגות האתיים המנחים את מנחי ההורים בעבודתם. כל מנחי ההורים, ואלה שיצטרפו למקצוע בעתיד, מחויבים לדבוק בעקרונות האתיים המנחים ובסטנדרטים האתיים לפעולה.
השימוש הנרחב במדיה הדיגיטלית בתרבות העכשווית, מחייב את מנחה ההורים להרחיב את מסד הפעילות שלו
גם למרחב זה ולהכיל בו את כללי האתיקה ביתר שאת.
קוד האתיקה כולל הגדרות אופרטיביות למונחים רלוונטיים לתחום הנחיית הורים, הרציונל בפיתוח קוד אתי לפרופסיה, המטרות שיושגו באמצעות החלתו של קוד האתיקה וגולת הכותרת: כללי התנהלות אתית למנחי הורים.
בסעיף זה, התייחסות למידות האנושיות של מנחי ההורים והערכים והעקרונות המתייחסים לעיסוק בהנחית הורים.
הגדרת תפקידה וסמכויותיה של ועדת האתיקה של האגודה הישראלית למנחי הורים מפורטות בסעיפים 5.1 ו-5.2 במסמך זה.

 

1. הגדרות

1.1 הנחיית הורים

הנחיית הורים היא פעילות רב גונית המשכללת ומעצימה איכויות אישיות, שואפת להגביר אוריינות בנושאי הורות, לפתח מיומנויות תפקוד במשפחה ולעורר מודעות לחשיבות למידת תפקידים במשפחה לאורך מעגל החיים. זוהי פלטפורמה רב תכליתית ליצירת משמעות, לפיתוח חשיבה, ליצירת זהות לפיתוח כישורי הורות וליצירת מנהיגות הורית. ההנחיה מתבססת על מגוון תחומי דעת עיוניים ומעשיים משדות מדעי ההתנהגות, החינוך, מדעי הרוח, החברה והבריאות ובאה לידי ביטוי במגוון שירותים הכוללים הנחלת ידע, ייעוץ והקניית כלים מסייעים להורים.

1.2 מנחה הורים
מנחה הורים הוא אדם שהוכשר בתוכנית הכשרה המוכרת ע"י אגף שפ"י במשרד החינוך ו/או איגוד מנחי ההורים בישראל, להנחיה ולוויי מקצועי של מבוגרים בתפקידיהם המשפחתיים, והחינוכיים בעבודה קבוצתית או באופן פרטני.
מנחה הורים הוא איש מקצוע המעצים את בעלי התפקיד במשפחה. הוא פועל כסוכן חברתי במסגרת מודלים חינוכיים מניעתיים ומטרתו לפתח אצל מונחיו תפקוד משפחתי אורייני, חסון, מחוזק, מודע ומיטיב. ייעודו הוא לסייע למבוגרים לבחון את הגדרת תפקידיהם המשפחתיים, את משמעויותיהם ולאתר אלטרנטיבות העומדות לרשותם בתפקידם ובתפקודם המשפחתיים. והוא שואף לסייע למצוי ומקסום הפוטנציאל התפקודי, הרגשי, החברתי והקוגניטיבי של מונחיו בהישענות על אדני תחום הדעת של לימודי הורות. בעבודתו מתייחס המנחה לעולמו, לצרכיו ולשאיפותיו של המונחה, מתוך ידיעה שמסגרת למידה זו של המונחה מקדמת את איכות חייו שלו בפרט, וכתוצאה מכך גם משפיעה על טובת בני משפחתו והקהילה בכלל.

 

2. הרציונל בפיתוח קוד אתי למנחי הורים

קוד האתיקה של פרופסיה הוא מסמך המתאר את הערכים, המידות, הכישורים, המחויבויות וההתנהגויות המאפיינים את החברים בפרופסיה כבעלי מקצוע מוסמכים וראויים לשמם.
קוד האתיקה של האגודה הישראלית למנחי הורים נועד לעגן את זכות המנחים, לקבוע את מעמדם המקצועי, ולהחליט באופן אוטונומי על מהות המקצוע. כבו כן, קוד אתיקה זה משמש כבסיס לעקרונות של האגודה בתחום ומהווה אבן דרך להקמת הארגון המקצועי של המנחים.
קוד אתיקה הוא רכיב הכרחי בהגדרה של כל מקצוע ובמיוחד במקצועות הסיוע הבינאישי, השומר ומבטיח את מקומו האישי והמקצועי של מנחה הורים ומשפחה על רצף מקצועות הסיוע השונים.
קוד אתיקה מסייע לפעול, תוך שמירה על הכללים ומספק לכל מנחה קווים מנחים לפעולה במצבים בעייתיים.

 

3. מטרות הקוד האתי למנחי הורים

  • לשמש בסיס להפנמת ערכי המקצוע במהלך ההכשרה של מנחי ההורים.
  • לאפשר למנחי ההורים לשקול את החלטותיהם המקצועיות בהתאם לערכי המקצוע; ולהוות אמת-מידה לשיפוט התנהגותם המקצועית של המנחים על-פי אותם ערכים.
  • להבטיח את מקצועיות הפרופסיה.
  • להבטיח עבודה מקצועית וישרה של מנחי ההורים, חברי איגוד מנחי הורים בישראל.
  • להבטיח אמינות ויחס של כבוד למונחים ללא העדפות, ללא הדרות וללא אפליות על רקע דת, גזע, מין, תרבות, מצב משפחתי, מצב סוציואקונומי.
  • להוות כלי עזר לציבור הרחב, כדי לדעת מהם גבולות האחריות של מנחי ההורים בעבודתם המקצועית.
 

4. כללי התנהגות אתית למנחה הורים

4.1 נורמות מקצועיות

  • להוות מודל ודוגמא אישית באמפתיה, הכלה, הקשבה, הימנעות משיפוטיות וביקורתיות.
  • הנגשת מידע מקצועי, מהימן ועדכני להורים ולמשפחות.
 

4.2 יושרה מקצועית

1. התנהלות מקצועית ישרה, כנה והוגנת.
2. העמדת האינטרסים של המונחים במרכז.
3. מתן כבוד למונחים.
4. פעילות במסגרת החוק.
5. הימנעות מיצירת קשר אישי, אינטימי ו/או כל קשר שיש בו תלות רגשיתבמהלך ההנחיה עם אחד מהמונחים.

 

4.3 שמירת סודיות ודיסקרטיות

1. שמירת סודיות על הנאמר בקבוצה למעט מקרים הדורשים דיווח לרשויות על פי חוק חובת דיווח המחייב נושאי תפקיד.
2. יצירת חוזה דיסקרטיות בין חברי הקבוצה וגם בינם ובין המנחה.
3. הקלטה, הסרטה, צילום או כלסוג אחר של חשיפה יתבצע אך ורק בהסכמת המונחים.

 

4.4 אחריות מקצועית

1. שמירה על התחדשות ועדכון בידע מקצועי רלוונטי, השתתפות בסופרויז'יון ובמסגרות תמיכה ולמידה מקצועיים אחרים.
2. הכרה בגבולות המקצוע וגבולותיכולותיו תוך הבחנה ברורה בין עבודה חינוכית, הדרכתית וייעוצית לעבודה טיפולית.
3. הפניית המונחים לאנשי מקצוע רלבנטיים במידת הצורך.
4. הכרה והתמצאות בידע, בשיטותוברעיונות של אנשי מקצוע אחרים.
5. קיום יחסי גומלין ודיאלוג מקצועי עם עמיתים למקצוע.

 

5. ועדת האתיקה האגודה הישראלית למנחי הורים

5.1 תפקידה של ועדת האתיקה
וועדת האתיקה של האגודה הישראלית למנחי ההורים עוסקת בהנחלת כללי התנהגות מקצועית ראויה של מנחי ההורים,
ומשמשת זירה להתייחסות לדילמות אתיות של כלל מנחי ההורים. שיח זה מסייע לשמור על איכות העבודה ועל טוהר המקצועי. מתוקף כך, הוקנו לוועדת האתיקה הסמכויות המפורטות בסעיף 5.2.

5.2 סמכויותיה של ועדת האתיקה
1. להביא למודעות חברי האגודה הישראלית למנחי הורים את תקנות קוד האתיקה ואת מחויבותם לפעול על פיהן
2. להביא לידיעת הציבור את קיומו של קוד אתיקה לאגודה הישראלית למנחי הורים והדרכים הקיימות לברר סוגיות בהנחיה
3. לתרום לכך שכל הבאים במגע מקצועי עם חברי האגודה הישראלית למנחי הורים: מנחים, הורים ושותפי תפקיד (אנשי חינוך, עו"ס, מגשרים, יועצים) יזכו להתייחסות על פי כללי האתיקה המקצועית
4. להגן על כבודם ועל האינטרסים של מנחי ההורים ושל כלל הציבור המצוי עמם בקשר
5. לפרש את קוד האתיקה ולהאיר את עיני חברי האגודה בנושאים הקשורים בו
6. להתייחס לתלונות הנוגעות להפרת קטד האתיקה ע"ח חברי האגודה, לברר אותן ולהבהיר את דעת הוועדה בקשר אליהן
7. לשמש כתובת להתייעצויות בסוגיות אתיות בתחום הנחיית הורים
8. להבהיר, להאיר סוגיות העלולות להיתפס כהפרת קוד האתיקה
9. להתריע על הפרת קוד האתיקה על ידי מנחי הורים ולהמליץ בפני מוסדות האגודה על נקיטת הליכים בנדון
10. לרענן את כללי האתיקה מידי שנה ובהתאם למקרים שיידונו בוועדה לבדוק ולהמליץ על שינויים מתחייבים בקוד האתיקה

[1] מסמך זה מבוסס בחלקו על הקוד האתי למנחי הורים ומשפחה (גרסא תשע"א), תחום הורים, אגף תוכניות סיוע ומניעה, אגף א' שפ"י, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך.
דילוג לתוכן